Pereiti prie turinio

SODININKŲ BENDRIJOS ŽALUMA NARIŲ ŽINIAI!

2023 M. BALANDŽIO 15 D. (ŠEŠTADIENĮ) 10 VAL. ŠAUKIAMAS NARIŲ SUSIRINKIMAS, KURIS ĮVYKS BENDRIJOS BENDRO NAUDOJIMO SKLYPE 5F (TARP ŽALUMOS 1-OS IR 5-OS GATVIŲ, VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ)

NESUSIRINKUS KVORUMUI PAKARTOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS BUS ŠAUKIAMAS 2023 M. GEGUŽĖS 6 D. (ŠEŠTADIENĮ), 10 VAL. TOJE PAČIOJE VIETOJE, PAGAL TĄ PAČIĄ DARBOTVARKĘ

Su svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti Bendrijos facebook paskyroje, sb-zaluma.lt, taip pat kreipiantis el. paštu zalumieciai@gmail.com arba iš anksto susitarus telefonu 8-650 64500 ir atvykus adresu Žalumos 27-oji g. 3, Brinkiškės
Susirinkimą šaukia valdyba
Apie šį susirinkimą paskelbta Valstiečių 04.01d. laikraštyje, Bendrijos svetainėje sb-zaluma.lt, bei facebook paskyroje facebook.com/groups/zalumaSusirinkimo dienotvarkė
1. Informacijos apie esamą ūkinę ir finansinę situaciją pristatymas
2. Pajamų-išlaidų ataskaitos už 2022 m. tvirtinimas
3. Naujos redakcijos įstatų tvirtinimas
4. Valdybos darbo reglamento tvirtinimas
5. Valdybos pirmininkės atsistatydinimo prašymo svarstymas
6. Valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimai
7. Pajamų-išlaidų sąmatos už 2023 m. tvirtinimas, valdybos pirmininko atlygio nustatymas
8. Revizijos narių ir jos pirmininko rinkimai
9. Laikinosios komisijos sudarymas iš bendrijos narių aktualiems bendrijos klausimams nagrinėti
10. Kiti klausimaiKVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI!
Jeigu dėl kokių nors priežasčių negalėtumėte dalyvauti visuotiniame susirinkime, informuojame apie išankstinio balsavimo tvarką
Atkreipiame dėmesį, jog balandžio 15d. susirinkimas bus laikomas įvykusiu, tik jei jame bus užsiregistravę daugiau kaip pusė visų Bendrijos narių, o pakartotiniam susirinkimui gegužės 6d. kvorumo reikalavimas jau nėra taikomas.
Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai informuoja valdybą ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios. Informuoti galima el. paštu zalumieciai@gmail.com, SMS žinute arba atvykus iš anksto balsuoti žemiau pateiktais kontaktais.
Išankstinio balsavimo biuletenius išduoda valdyba.
Iš anksto raštu balsuoti galima ne vėliau kaip 2 dienos iki susirinkimo pradžios.
Atvykę iš anksto balsuoti asmenys su savimi turi turėti asmens dokumentą tapatybei nustatyti, jei turi – sodininko nario pažymėjimą (knygelę).
Asmenys, negalintys dalyvauti tiesiogiai susirinkime, savo valią gali išreikšti per įgaliotą atstovą. Bendrijos nario artimajam giminaičiui gali būti duodamas paprastos, notaro nepatvirtintos, rašytinės formos įgaliojimas atstovauti Bendrijos narių susirinkime, nurodant įgaliojimo terminą, teises ir pareigas. Jei atstovauja kitas asmuo - būtinas notaro patvirtinimas.
Su svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti Bendrijos facebook paskyroje, sb-zaluma.lt, taip pat kreipiantis el. paštu zalumieciai@gmail.com arba iš anksto susitarus telefonu 8-650-64500 ir atvykus adresu Žalumos 27-oji g. 3, BrinkiškėsBalsuoti iš anksto raštu galima sodų bendrijoje „Žaluma“. Dėl datos ir laiko susisiekti telefono nr.:
8-650-64500 – Žalumos 27-oji g. 3
8-686-32596 – Žalumos 26-oji g. 5
Dokumentai:

Sodų bendrijų kelių klausimas pagaliau iš Vyriausybės keliauja į Seimą. [Sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimo – LSBA red.] įstatymo projektu siūloma numatyti galimybes savivaldybėms, esant sodininkų bendrių iniciatyvai, įsiregistruoti kelius savo nuosavybėn, neformuojant jiems valstybinės žemės sklypo. Skaičiuojama, kad Įstatymui įgyvendinti 2024–2025 metais reikės apie 400 tūkstančių eurų papildomų valstybės, savivaldybių biudžeto ir kitų valstybės fondų lėšų, kurios reikalingos būtinoms registracijos procedūroms atlikti. Planuojama, kad per šį laikotarpį savivaldybėms bus perduota apie 200 tūkstančiai kilometrų sodininkų bendrijų kelių.

Plačiau apie tai:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/810fbce0a38a11ed924fd817f8fa798e?positionInSearchResults=11&searchModelUUID=7e792847-22e4-4d2f-8f3c-8e1b2a797a2f

Reaguodamas į dalies sodininkų susirūpinimą bendrijos finansine padėtimi ir jos apskaita, įkeliu ekspertinio vertinimo aktą su visais pajamų ir išlaidų duomenimis.
Pastebėtina, kad pagal sodininkų bendrijų 2020 m, ir ankstesnių metų įstatymus, numatytas reikalavimas viešinti tiktai visuotinių susirinkimų protokolus .

Valdybos pirmininkas Jonas Narkevičius.

1.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis
2.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis
3.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis
4.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis
5.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis
6.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis
7.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis
8.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis

Gerb. sodininkai, informuoju, kad spalio 15 d. sušauktas susirinkimas be privalomo
suderinimo su bendrijos valdyba, jo rezultatai nereikšmingi.
MES JAME NEDALYVAUSIME
Artimiausiu metu valdyba paskelbs neeilinio susirinkimo datą.

Informuoju, kad neeilinis susirinkimas spalio 15d.yra šaukiamas neteisėtai,  ( SB Įstatymo 16 straipsnio 4 dalis) jo rezultatai bus negaliojantys.

Pirmininkas