Pereiti prie turinio

Gerb. Sodininkai!

Šiais metais pagal pateiktą schemą bus įrengta atliekų rūšiavimo aikštelė.

Tikėtina, kad būsime pilietiški, kultūringi ir atsakingi- elgsimės taip, kaip ir vakarietiško pasaulio piliečiai, atliekas rūšiuosime kruopščiai ir tvarkingai. Kol kas situacija prasta, prie konteinerių privežama daug įvairiausio šlamšto, visiškai nieko bendro neturinčio su buitinėmis atliekomis.
Bendrijai grasinama didžiulėmis baudomis. Tad stenkimės jų išvengti.

SODININKŲ BENDRIJA „ŽALUMA“

 Kodas 191518644, registruota- Minties g. 11-12, buveinė-Kęstučio g. 35-5

         Vilnius, tel. mob. tel. 8 652 68833, el.p. jonas.zaluma@gmail.com

 

 Lietuvos Respublikos Žemės

ūkio ministerijai

Prašymas

  2018-04-23

 

Valstybinės žemės pardavimą mėgėjų sodų teritorijoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-15 nutarimu Nr. 1443 (toliau – Nutarimas) „Dėl valstybinės žemės pardavimo ir nuomos mėgėjų sodų teritorijoje“ patvirtintos taisyklės (toliau – Taisyklės).

Nutarimo preambulėje nurodoma, kad Vyriausybė patvirtina Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje taisykles vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 8 straipsnio 7 dalimi ir 9 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 9 dalimi ir 10 straipsnio 5 dalies 2 punktu.

Žemės reformos įstatymo 8 straipsnio, reglamentuojančio valstybinės žemės pardavimą, 7 dalis nustato, kad sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams ir kitiems asmenims valstybinė žemė parduodama Vyriausybės nustatyta tvarka. Sodininkų bendrijai skirtoje mėgėjų sodo teritorijoje ne aukciono būdu parduodama žemė, reikalinga bendro naudojimo statinių išdėstymui, rekreacijai. Fiziniams asmenims mėgėjų sodo teritorijoje ne aukciono būdu parduodami jų naudojami žemės sklypai. Tais atvejais, kai keičiant mėgėjų sodo teritorijos žemės valdos projektą ar teritorijų planavimo dokumentą atskiro žemės sklypo neįmanoma suformuoti ir atliekamos žemės nenumatoma naudoti sodininkų bendrijos bei visuomenės poreikiams, ji ne aukciono būdu pirmiausia parduodama sodų sklypų, kurie tiesiogiai ribojasi su parduodamu sklypu, savininkams, o jeigu šie atsisako, – kitiems sodų sklypų savininkams uždaro aukciono būdu arba, jeigu jis neįvyksta, atviro aukciono būdu.

Žemės reformos įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad sodininkų bendrijų nariams ir kitiems sodų sklypų naudotojams mėgėjų sodo teritorijoje parduodami žemės sklypai formuojami pagal žemės valdos projektą ar teritorijų planavimo dokumentą ir turi būti ne didesni kaip 0,12 ha, išskyrus atvejus, kai žemė parduodama šio įstatymo 8 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Šio straipsnio 9 dalis nustato, kad su žemės sklypų naudotojais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka šie žemės sklypai suteikti asmeniniam ūkiui, valstiečio ūkiui steigti, tarnybinėms daloms ar sodininkystei, valstybinės žemės nuomos sutartys sudaromos be aukciono Vyriausybės nustatyta tvarka.

Žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 2 punktas nustato, kad valstybinės žemės sklypai parduodami be aukciono jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jie suteikti sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams, taip pat kiti mėgėjų sodo teritorijoje esantys žemės sklypai – jų naudotojams. Sodo sklypai, sodininkų bendrijos valdybos sprendimais suteikti bendrijų nariams ir naudotojams iki 1995 m. gegužės 18d., prilyginami suteiktiems teisės aktų nustatyta tvarka. Šio straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad parduodamų valstybinės žemės sklypų dydis nustatomas pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus. Maksimalius parduodamų valstybinės žemės sklypų dydžius nustato Žemės reformos ir kiti įstatymai.

Aptariamo Nutarimo patvirtintu Taisyklių 6 punktas nustato, kad mėgėjų sodo teritorijoje parduodami ne didesni kaip 0,12 hektaro ploto valstybinės žemės sklypai, išskyrus atvejus, kai parduodamas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas.

Tokia Taisyklių 6 punkto redakcija yra ydinga, nes sukelia neaiškumus sprendžiant dėl valstybinės žemės sklypų bendro naudojimo statiniams statyti ir rekreacijai parduodamų sodininkų bendrijoms. Lingvistinė Taisyklių 6 punkto analizė leidžia daryti prielaidą, kad pagal šio punkto įsakmius reikalavimus sodininkų bendrijoms bendro naudojimo statinių išdėstymui ir rekreacijai negali būti parduodami didesni nei 0,12 ha ploto valstybiniai žemės sklypai.

Taisyklių 6 punktas neatitinka Žemės reformos įstatymui ir Žemės įstatymui, sukuria prielaidas kilti ginčams dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo sodininkų bendrijoms bendro naudojimo statinių išdėstymui ir rekreacijai, todėl yra tikslintinas.

Prašome inicijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-15 nutarimu Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės pardavimo ir nuomos mėgėjų sodų teritorijoje“ patvirtintų Valstybinės žemės sklypų pardavimo taisyklių 6 punkto pakeitimą ir išdėstyti šį punktą šioje redakcijoje:

„6. Mėgėjų sodo teritorijoje parduodami ne didesni kaip 0,12 hektaro ploto valstybinės žemės sklypai, išskyrus atvejus, kai parduodami valstybinės žemės sklypai bendro naudojimo statinių išdėstymui ir rekreacijai, bei įsiterpęs valstybinės žemės sklypas.“

Nacionalinė Žemės Tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos iki šiol visoje Lietuvoje bendro naudojimo žemės sklypus pardavinėjo ir pardavinėja tokių dydžių kokie yra suprojektuoti ir patvirtinti.

Mūsų žiniomis, NŽT prie Žemės ūkio ministerijos 2017.12.11 raštu Nr.ISD-4599-(3.7E.) taip pat kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją dėl Taisyklių 6 punkto patikslinimo, siekiant išvengti įvairių jo aiškinimo interpretacijų.

 

SB „Žaluma“ rengdama sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą vadovavosi 2010.04..16 d. leidimo Nr.41-L90 reikalavimais, jame nurodoma vadovautis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos apsugos ministro 2004.10.04 įsakymu Nr.3D-452/D1-513 bei 2007.05-31 įsakymo Nr. 3D-265/D1-308 redakcija. Šio įsakymo 35 punkto 2-oje dalyje nurodoma, kad:

Formuojami mėgėjiško sodo teritorijoje žemės sklypai turi būti ne didesni kaip 0,12 ha, išskyrus atvejus: kai formuojami valstybinės žermės sklypai, prie kurių neįmanoma suformuoti privažiuojamojo kelio; kai formuojami bendrojo naudojimo žemės sklypai.

Atrodytų nėra neaiškumų, sb „Žaluma“ turėjo teisę išsipirkti reikalingus plotus neapribojant išperkamų bendro naudojimo žemės sklypų plotus, tačiau tikrovėje yra kitaip, tokią teisę stengiamasi paneigti.

 

Pagarbiai

 

SB "Žaluma" valdybos pirmininkas

Jonas Narkevičius