Pereiti prie turinio

SODININKŲ BENDRIJA “ŽALUMA“

2014-09-25

 

X (Duomenys nuasmeninti)

 

 DĖL 2014-09-09 PRAŠYMO

 

 

Informuojame, kad sodininkų bendrija „Žaluma“  (toliau – bendrija) yra pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio pagrindinis pajamų šaltinis – nario mokestis.  LR Sodininkų bendrijų įstatymo (2003 m. gruodžio 18 d. Nr. IX-1934) 22 str. numato ne tik nario teises, bet ir pareigas. Jūs, kaip sodininkų bendrijos „Žaluma“ narys savo pareigų nevykdote nemokėdamas nustatyto nario mokesčio nuo 2010 metų, nedalyvaudamas bendrijos valdymo organo organizuojamose talkose ir t.t. Nedalyvaudamas bendrijos narių susirinkimuose Jūs atsisakote ir savo teisės į valdymą. Sodininkų bendrijos „Žaluma“ nario mokesčio dydį nustato pagrindinis bendrijos valdymo organas – bendrijos narių susirinkimas, kuris turi išimtinę teisę tvirtinti bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modernizavimo metinį bei ilgalaikį planą, lėšų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytiems privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti kaupimo tvarką. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai yra privalomi kiekvienam bendrijos nariui bei valdybai.

Akivaizdu, jog 2014-08-27 į bendrijos valdybos pirmininką kreipėtės tik tuomet, kai Jūsų įsiskolinimo bendrijai išieškojimas buvo perduotas kompetetingam juridiniam asmeniui ir apie tai buvote tinkamai informuotas. Kreipimosi metu Jums žodžiu buvo išsamiai paaiškinta nario mokesčio nustatymo tvarka, buvote supažindintas su bendrijos dokumentais, susijusiais su nario mokesčio dydžio reglamentavimu. Jūsų reikalavimas pateikti šių dokumentų kopijas ar prašymas su jais supažindinti pasirašytinai yra nesuderinamas su bendrijos „Žaluma“, viešai skelbiamų, vidaus tvarkos taisyklių numatyta tvarka. Manytina, kad asmuo nemokantis nustatyto nario mokesčio, tačiau reikalaujantis įvairių paslaugų, tame tarpe dokumentų kopijų, raštiškų atsakymų siuntimo, elgiasi nesąžiningai kitų bendrijos narių, mokančių nario mokestį, atžvilgiu, kadangi pats nedengia bendrijos patiriamų sąnaudų.

Atsakant į Jūsų 2014-09-09 prašymą Nr. 24, informuojame, jog Jūsų nario mokesčio dydis sudaro 120Lt per metus, o įsiskolinimo dydis už 2010-2014 metus sudaro 600Lt. Atsiskaitymo tvarka Jums išsamiai išdėstyta, suma su visomis uždelsimo pasekmėmis žinoma. Maloniai dar kartą  primename ir prašome kuo skubiau padengti įsiskolinimą, priešingu atveju bus kreipiamasi į teismą.

Bendrijos valdyba atsižvelgia į individualias bendrijos narių situacijas bei geranoriškai ieško sprendimų. Jei Jūs esate socialiai remtinas asmuo ir neturite finansinių galimybių nedelsiant padengti Jūsų kaip nario įsiskolinimo bei skolos išeiškojimo administravimo išlaidų, prašome kreiptis į bendrijos valdybą raštiškai, pateikiant Jūsų sunkią finansinę padėtį pagrindžiančius dokumentus, kad būtų sudarytas skolos mokėjimo išdėstymo grafikas.

 

 

Valdybos pirmininkas                                                 Jonas Narkevičius