Pereiti prie turinio

SODININKŲ BENDRIJA „ŽALUMA“

 Kodas 191518644, buveinė: Algirdo g. 11/A. Vivulskio g. 9-1, LT-03219,

                Vilnius, tel. (8 - 5) 265 26 93, mob. tel. 8 652 68833

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės

ūkio ministerijos

Vilniaus rajono skyriui

A. B.

S/b „Žaluma“, skl. Nr.

 

DĖL A. B. PRAŠYMO

2015-06-04

Vilnius

 

2015-05-18 sodininkų bendrija „Žaluma“ (toliau – „Bendrija“) gavo Bendrijos narės A. B. prašymą, kuriame prašoma atsakyti, ar buvo išduotas leidimas, o jeigu taip, tai –kam, išsikasti kūdrą prie sklypo Nr. 518, priklausančio J. M. Neaišku, ar turėjo teisę J. M. išsikasti minėtą kūdrą sklype (5C) prie Žalumos ir Žalumos 3-osios g. sankryžos, Brinkiškių k., Vilniaus r.

Bendrijai minėta bendrojo naudojimo žemė 5C, Brinkiškių k., Vilniaus r., nuosavybės teise nepriklauso. Bendrija neturi duomenų apie prašymus ar leidimus, išduotus J. M. išsikasti kūdrą minėtame sklype.

Atsižvelgdami į tai, kas aukščiau išdėstyta, persiunčiame Jums A. B. prašymą bei prašome pagal kompetenciją išnagrinėti šią situaciją. Nustačius trūkumus ar pažeidimus, prašome imtis būtinų priemonių juos pašalinti.

PRIDEDAMA. A. B. prašymas, 1 lapas.

 

 

S/b valdybos pirmininkas                                                       Jonas Narkevičius

SODININKŲ BENDRIJA „ŽALUMA“

 

Žemės ūkio ministerijos                                                                                 2015-05-18

Žemės ir išteklių politikos departamento

direktoriui

 

 

               DĖL S/B „ŽALUMA“ BENDRO NAUDOJIMO ŽEMĖS SKLYPO  NR. 4E UŽTIKRINIMO

 

 

2014 metais keturis kartus buvo kreiptasi raštu į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) dėl privažiavimo prie bendro naudojimo žemės sklypo Nr. 4E. Šis žemės sklypas tapo uždara teritorija dėl NŽT Vilniaus rajono skyriaus padarytų klaidų – NŽT Vilniaus rajono skyrius patvirtino greta esančių sklypų kadastrinius matavimus, nepaliekant privažiavimo (netgi praėjimo) prie sklypo Nr. 4E.

Gauti NŽT atsakymai (2014 06 27 Nr. 155-(85)-1638,2014 07 22 Nr. 155-(85)-1876, 2014 11 05 Nr. 155-(85)-2810) nepadėjo išspręsti esamos problemos.

Sklypas Nr. 4E ribojasi su Vilnojos ežeru. Ši pakrantė yra vienintelė sodininkams tinkama  vieta poilsiui ir maudymuisi.

Žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 3D-265/D1-308 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų regimo ir įgyvendinimo taisyklių 29 punkte numatyta, kad „prie kiekvieno žemės sklypo turi būti privažiavimo kelias arba nustatomas žemės servitutas“.

Kadangi privažiavimas prie minėto sklypo buvo uždarytas dėl NŽT veiksmų, prašome Jūsų padėti išspręsti šią problemą.

 

 

Pagarbiai,

S/b „Žaluma“ valdybos pirmininkas                                                                          Jonas Narkevičius

SODININKŲ BENDRIJA “ŽALUMA“

2014-09-25

 

X (Duomenys nuasmeninti)

 

 DĖL 2014-09-09 PRAŠYMO

 

 

Informuojame, kad sodininkų bendrija „Žaluma“  (toliau – bendrija) yra pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio pagrindinis pajamų šaltinis – nario mokestis.  LR Sodininkų bendrijų įstatymo (2003 m. gruodžio 18 d. Nr. IX-1934) 22 str. numato ne tik nario teises, bet ir pareigas. Jūs, kaip sodininkų bendrijos „Žaluma“ narys savo pareigų nevykdote nemokėdamas nustatyto nario mokesčio nuo 2010 metų, nedalyvaudamas bendrijos valdymo organo organizuojamose talkose ir t.t. Nedalyvaudamas bendrijos narių susirinkimuose Jūs atsisakote ir savo teisės į valdymą. Sodininkų bendrijos „Žaluma“ nario mokesčio dydį nustato pagrindinis bendrijos valdymo organas – bendrijos narių susirinkimas, kuris turi išimtinę teisę tvirtinti bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modernizavimo metinį bei ilgalaikį planą, lėšų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytiems privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti kaupimo tvarką. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai yra privalomi kiekvienam bendrijos nariui bei valdybai.

Akivaizdu, jog 2014-08-27 į bendrijos valdybos pirmininką kreipėtės tik tuomet, kai Jūsų įsiskolinimo bendrijai išieškojimas buvo perduotas kompetetingam juridiniam asmeniui ir apie tai buvote tinkamai informuotas. Kreipimosi metu Jums žodžiu buvo išsamiai paaiškinta nario mokesčio nustatymo tvarka, buvote supažindintas su bendrijos dokumentais, susijusiais su nario mokesčio dydžio reglamentavimu. Jūsų reikalavimas pateikti šių dokumentų kopijas ar prašymas su jais supažindinti pasirašytinai yra nesuderinamas su bendrijos „Žaluma“, viešai skelbiamų, vidaus tvarkos taisyklių numatyta tvarka. Manytina, kad asmuo nemokantis nustatyto nario mokesčio, tačiau reikalaujantis įvairių paslaugų, tame tarpe dokumentų kopijų, raštiškų atsakymų siuntimo, elgiasi nesąžiningai kitų bendrijos narių, mokančių nario mokestį, atžvilgiu, kadangi pats nedengia bendrijos patiriamų sąnaudų.

Atsakant į Jūsų 2014-09-09 prašymą Nr. 24, informuojame, jog Jūsų nario mokesčio dydis sudaro 120Lt per metus, o įsiskolinimo dydis už 2010-2014 metus sudaro 600Lt. Atsiskaitymo tvarka Jums išsamiai išdėstyta, suma su visomis uždelsimo pasekmėmis žinoma. Maloniai dar kartą  primename ir prašome kuo skubiau padengti įsiskolinimą, priešingu atveju bus kreipiamasi į teismą.

Bendrijos valdyba atsižvelgia į individualias bendrijos narių situacijas bei geranoriškai ieško sprendimų. Jei Jūs esate socialiai remtinas asmuo ir neturite finansinių galimybių nedelsiant padengti Jūsų kaip nario įsiskolinimo bei skolos išeiškojimo administravimo išlaidų, prašome kreiptis į bendrijos valdybą raštiškai, pateikiant Jūsų sunkią finansinę padėtį pagrindžiančius dokumentus, kad būtų sudarytas skolos mokėjimo išdėstymo grafikas.

 

 

Valdybos pirmininkas                                                 Jonas Narkevičius