Pereiti prie turinio

LR Vyriausybės pasitarimo medžiaga

Vyriausybės organizuotame pasitarime, mano pateiktame prašyme apie galimybę priimti teisingą ir sąžiningą individualaus vertinimo tvarką nebuvo atsižvelgta, matyt teisingumas nereikalingas.
Svarbiausiai buvo akcentuota- primti įstatymo pataisas, draudžiančias bendrijoms savo nuožiūra disponuoti išpirkta bendro naudojimo žeme. Įdomu kaip jiems pavyks įveikti  LR Konstitucijos 45 straipsnį dėl nuosavybės neliečiamumo ir CK.
Pozityvu dėl priimtos nuostatos tai, kad pripažįstama ,jog bendrija vadovavosi galiojančiais įstatymais ir jų nepažeidė.
Valdybos pirmininkas
---

Elektroninio dokumento nuorašas

VYRIAUSYBĖS KANCLERIS

Žemės ūkio ministerijai

Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos

Ministro Pirmininko pavedimu ir atsižvelgdamas į Vyriausybės kanceliarijoje 2019 m.

balandžio 25 d. vykusiame pasitarime priimtas nuostatas (protokolas pridedamas), prašyčiau kartu su kitomis suinteresuotomis institucijomis parengti ir iki 2019 m. gegužės 31 d. pateikti Vyriausybei svarstyti atitinkamų teisės aktų projektus.

Algirdas Stončaitis

 

Lietuvos savivaldybių asociacijai

Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijai

Lietuvos sodininkų draugijai

Vilniaus susivienijimui „Sodai“

Kauno susivienijimui „Sodai“

Teisingumo ministerijai

 

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos

 

Seimo nariui Andriui Navickui

Gerb. D. Matuizai

Gerb. A. Muzikevičiui

Gerb. R. Pilibaičiui

 

Vaclovas Medišauskas, tel. 8 706 63 814, el. p. vaclovas.medisauskas@lrv.lt _____________________________________________________ PRIDEDAMA. 2019-04-30 protokolas Nr. NV-1188

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA

2019-04-30 Nr. NV-1188
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS
EKONOMIKOS POLITIKOS GRUPĖ DOKUMENTAS PASIRAŠYTAS
SAUGIU ELEKTRONINIU PARAŠU
2019-04-30 Nr. NV-1188

 

PASITARIMO DĖL SODININKŲ BENDRIJŲ KELIAMŲ KLAUSIMŲ

PROTOKOLAS

 

2019-04-30 Nr. NV-1188

Vilnius

 

Pasitarimas įvyko 2019 m. balandžio 25 d. 11 val.

Pasitarimo pirmininkas – Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis.

Pasitarimo sekretorius – Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos politikos grupės patarėjas Vaclovas Medišauskas.

Dalyvavo: Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja savivaldybių administravimo klausimais Vida Ablingienė, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas Algis Bagdonas, Lietuvos sodininkų draugijos pirmininkas Aloyzas Burba, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Finansų ministerijos Apskaitos ir metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas Steponas Deveikis, Seimo nario Andriaus Navicko padėjėjas-sekretorius Valentinas Grumbinas, žemės ūkio viceministras Evaldas Gustas, Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės vyresnioji patarėja Eglė Izokaitytė, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Finansų ministerijos Vertinimo kokybės patikrinimų skyriaus vyriausiasis specialistas Arvydas Juška, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo ir administravimo departamento direktorė Zita Kvietkienė, Ministro Pirmininko patarėjas Donatas Matuiza, Teisingumo ministerijos Teisės sistemos grupės patarėjas Andrius Miliūnas, Sodininkų bendrijos „Žaluma“ valdybos pirmininkas Jonas Narkevičius, Žemės ūkio ministerijos Nekilnojamojo turto kadastro ir geodezijos skyriaus vedėjas Vytautas Paršeliūnas, Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės vyriausiasis patarėjas Rimvydas Pilibaitis, Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas Romualdas Šeštakauskas, Vilniaus susivienijimo „Sodai“ pirmininkas Romasis Vaitekūnas.

SVARSTYTA:

  1. Dėl sodininkų bendrijų teritorijose likusių neprivatizuotų žemės sklypų, taip pat asmeninio ūkio ir individualiems gyvenamiesiems namams statyti skirtų, bet neprivatizuotų žemės sklypų tolesnio naudojimo teisinių klausimų.

 

  1. Dėl sodininkų bendrijų teritorijose esančių bendrojo naudojimo valstybinės žemės sklypų vertės nustatymo atliekant nekilnojamojo turto individualų vertinimą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą.

NUTARTA:

 

  1. Atsižvelgti į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pateiktus duomenis, kad šiuo metu sodininkų bendrijų teritorijose yra apie 5 000 likusių neprivatizuotų žemės sklypų, taip pat nėra privatizuota apie 3 000 asmeninio ūkio ir apie 500 individualiems gyvenamiesiems namams statyti skirtų žemės sklypų, ir pritarti nuostatai, kad pagal Teisėkūros pagrindų įstatyme įtvirtintus teisėkūros sistemiškumo ir efektyvumo principus analogiški klausimai dėl visų nurodytų pagrindinių žemės naudojimo paskirčių žemės sklypų turi būti sprendžiami kompleksiškai, Žemės ūkio ministerijai individualiai įvertinant geresnio teisinio reguliavimo priemones.

 

  1. Konstatuoti, kad šiuo metu galiojančiuose įstatymuose nėra tinkamai sureguliuoti likusių neprivatizuotų žemės sklypų tolesnio naudojimo teisiniai klausimai, ir pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai kartu su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacija ir kitomis suinteresuotomis institucijomis parengti ir iki 2019 m. gegužės 31 d. pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl Žemės įstatymo ir Žemės reformos įstatymo, jei reikia – ir kitų įstatymų pakeitimo, numatant galimybes pirmiau nurodytus neprivatizuotus žemės sklypus Vyriausybės nustatyta tvarka įsigyti šių sklypų naudotojams ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

 

  1. Atsižvelgti į pateiktą informaciją, kad yra atvejų, kai sodininkų bendrijos, už nominalią vertę įsigijusios bendrojo naudojimo žemės sklypus, perleido juos kitiems asmenims, taip galimai buvo piktnaudžiaujama pasinaudojant teisinėmis spragomis, ir pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai kartu su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos iki 2019 m. gegužės 31 d. pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl Žemės reformos įstatymo pakeitimo ir papildymo, nustatant sodininkų bendrijų teritorijose esančių bendrojo naudojimo žemės sklypų perleidimo apribojimus (o bendrojo naudojimo valstybinės žemės sklypų vertės nustatymo klausimus spręsti po to, kai įstatymuose bus panaikintos teisinės spragos).

 

Pasitarimo pirmininkas

Algirdas Stončaitis

Pasitarimo sekretorius                                                                                                                            Vaclovas Medišauskas

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai) Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija 188604574,
Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 11
Dokumento pavadinimas (antraštė) Pavedimas įgyvendinti 2019-04-25 pasitarimo sprendimus (dėl
sodininkų bendrijų)
Dokumento registracijos data ir numeris 2019-05-02 Nr. S-1497
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vaclovas Medišauskas, patarėjas, Ekonomikos politikos grupė
Sertifikatas išduotas VACLOVAS MEDIŠAUSKAS, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-04-30 15:49:25 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT
Sertifikato galiojimo laikas 2019-01-15 11:48:21 – 2022-01-14 11:48:21
Parašo paskirtis Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Lina Liubauskaitė, grupės vadovė, Ekonomikos politikos grupė
Sertifikatas išduotas LINA LIUBAUSKAITĖ, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-04-30 15:50:41 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT
Sertifikato galiojimo laikas 2019-01-11 10:33:39 – 2022-01-10 10:33:39
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Algirdas Stončaitis, Vyriausybės kancleris, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarija
Sertifikatas išduotas ALGIRDAS STONČAITIS, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-05-02 04:28:19 (GMTZ)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT
Sertifikato galiojimo laikas 2018-01-17 09:08:05 – 2021-01-16 09:08:05
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
užtikrinti naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "DIVIS, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarija, į.k.188604574 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-
27 14:02:02 iki 2021-12-26 14:02:02
Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų informacijos ir veiklos procesų valdymo informacinė
dokumentas, pavadinimas sistema DIVIS, versija 3.4.46

DETALŪS METADUOMENYS

 

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-05-02
08:35:45)
Paieškos nuoroda
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2019-05-02 08:35:45 Dokumentų informacijos
ir veiklos procesų valdymo informacinė sistema DIVIS